Meniu  
  Prefaţă
  Date generale
  Repere geografice
  Istoricul asezării
  Populaţia
  Economia
  Cultura. Viaţa socială
  Turismul
  Strategia localităţii
  Rezumat
  Adrese utile
  Bibliografie selectivă
  Galeria foto
  Contact
  Harta Judetului Timis  
 

Strategia pe termen lung a comunei Checea

   Strategia este structurată pe 5 direcţii principale ,în cadrul fiecăreia fiind precizate obiective ,măsuri şi indicatori ,elemente ce oferă un cadru adecvat pentru implementarea acesteia .
   Obiectivul general al strategiei pe termen lung ,corespunzător nevoilor comunităţii locale şi microregionale este dezvoltarea economică prin atragerea de investitori, ca factor principal de rezolvare a problemelor sociale.
Direcţiile strategice de acţiune sunt :

Direcţia de infrastructură şi mediu.
Crearea unui habitat în vederea asigurării creşterii calităţii vieţii în cadrul unui mediu economic competitiv şi prosper .  
Asigurarea calităţii mediului înconjurător la nivelul standardelor U.E. În acest cadru se vor lua măsuri pentru reducerea poluării atmosferice şi a solului în principal prin realizarea unui deponeu ecologic de depozitare a deşeurilor menajere, precum şi realizarea de studii asupra zonelor poluate , şi cartarea ecologică a teritoriului comunei Checea .
Înfiinţarea unei campanii de curăţenie anuală.
Modernizarea şi utilizarea infrastructurii edilitare de comunicaţii şi energetice cu măsuri importante care prevăd reabilitarea drumului comunal 215 cu o distanţă de 6 km ,drum ce face legătura cu DN 59A , pietruirea străzilor interioare , efectuarea unui foraj ,şi modernizarea sistemului de alimentare şi tratare a apei potabile.

Direcţia economică.
Dezvoltarea economică a comunei Checea ,în vederea realizării unui sistem integrat de valorificare a resurselor locale ,microregionale ,într-un mediu economic competitiv şi prosper .
Domeniile prioritare ale acesteia se referă la o îmbunătăţire a mediului local de afaceri ,creşterea competitivităţii resurselor umane locale ,dezvoltarea unei agriculturi bazate pe tehnologii performante etc.
De un interes deosebit sunt măsurile care se referă la realizarea unui program de educare şi specializare a resurselor umane în vederea înbunătăţirii  şi diversificării, calificării forţei de muncă din comună.
Sprijinirea agricultorilor locali care doresc înfiinţarea unor unităţi de prelucrare a produselor agricole.
Înfiinţarea unei pieţe agro-alimentare în localitate.

Direcţia socială.
Asigurarea unui mediu comunitar inclusiv şi participativ pentru un trai decent şi sănătos al tuturor categoriilor sociale.
Se vor lua măsuri în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei comunei ,asigurarea unui nivel de trai decent pentru populaţia cu venituri foarte scăzute,integrarea socială şi profesională a romilor şi a persoanelor cu risc infracţional ,precum şi asigurarea educaţiei obligatorii pentru copii proveniţi din familii cu probleme sociale.
Extinderea teritoriului intravilan ,acordându-se câte ……….locuri de casă pentru tineri ,conform Legii nr.15/2002, în vederea diminuării fenomenului de migraţie a populaţiei tinere din localitate .

Direcţia educaţie.
Dezvoltarea comunei Checea ,ca centru microregional de învăţământ şi educaţie , aliniat la standarde europene ,capabil să asigure integrarea economică ,socială şi culturală.
Înfiinţarea unui birou de consiliere pentru cetăţeni.
Realizarea pe raza comunei a unor parcuri cu locuri de joacă.
Modernizarea şcolilor şi îmbunătăţirea infrastructurii şcolare prin dotarea cu laboratoare ,cabinete ,săli de sport şi materiale didactice la nivel european.
Asigurarea unui climat favorabil pentru a oferi fiecărui copil provenit din rândul minorităţilor şi a populaţiei dezavantajate ,educaţia de bază şi stimularea participării acestora la nivele superioare de educaţie.
Stimularea mişcării sportive din Checea.
Informatizarea sistemului şcolar la toate nivelele.

Direcţia culturală.
Dezvoltarea unui mediu cultural diversificat şi modern ,valorificând tradiţia şi caracterul multicultural şi multietnic al comunei Checea.
Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere prin realizarea de schimburi culturale şi organizarea de evenimente culturale cu participare externă.
Dezvoltarea mijloacelor de informare ale comunei ,prin publicaţii locale ,precum şi crearea unui website
Introducerea internetului şi realizarea unei reţele între primărie ,şcoală şi poliţie.
Reabilitarea bibliotecii comunale ,şi dotarea şi dotarea acesteia cu tehnică de calcul.
Înfinţarea unui atelier de meserii tradiţionale.
Reabilitarea căminului cultural şi constituirea unor trupe de dans şi de teatru la nivel de comună.

© 2007 ITAC. Toate drepturile rezervate. Realizat de ITAC | Harta Site | Contact